MAGNETOCRYSTALLINE ANISOTROPY CALCULATION OF Fe-Ga ALLOYS BY THE MAGNETIC TORQUE METHOD

M.V. Matyunina, M.A. Zagrebin, V.V. Sokolovskiy, V.D. Buchelnikov

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.